"Otvorený priestor integrácii" 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Hodnota projektu je cez 31 tisíc euro (Európsky fond pre regionálny rozvoj 26, 595,34 €, národné spolufinancovanie-financovanie zo štátneho rozpočtu: 3 128,86 €, vlastný príspevok: 1 564,44 €).  

Hlavným cieľom je, aby sa zdravotne postihnutí ľudia vzájomne spoznali, nadviazali kontakty a získali nové zručnosti, ale tiež aby si prostredníctvom tvorivej činnosti, spoločnej prípravy a prezentácie cezhraničných kultúrnych aktivít posilnili vlastnú sebadôveru. Zoznámenie sa so situáciou zdravotne postihnutých ľudí v Poľsku a na Slovensku.

Cieľom je nadviazanie partnerstva slovenských a poľských kultúrnych a spoločenských inštitúcií, ktoré sa zapoja do integračného procesu odstraňovania bariér, s ktorými sa zdravotne postihnutí ľudia stretávajú. Cieľom je tiež zvýšiť citlivosť spoločnosti na problematiku integrácie, čo možno dosiahnuť prostredníctvom účasti a pomoci pri organizovaní aktivít v prospech zdravotne postihnutých občanov.

Viac ako 500 miliónov ľudí na svete (10 percent populácie) trpí postihnutím rôzneho druhu. V roku 1996 bolo v Poľsku 5 430 600 zdravotne postihnutých osôb (14,3 % spoločnosti), z toho okolo 1% predstavujú osoby s mentálnym postihnutím. Je samozrejmé, že problém postihnutosti sa týka spoločností na celom svete. Preto je potrebné zamyslieť sa nad situáciou týchto ľudí aj v Poľsku aj na Slovensku a pokúsiť sa odpovedať na otázky – kým sú postihnuté osoby, s akými problémami a ťažkosťami sa bežne stretávajú, ako ich vnímajú iní členovia spoločnosti a ako ich môžeme aktívne zapojiť do kultúrnej činnosti.

Doteraz panujúci stereotyp spôsobuje, že postihnuté osoby vnímame ako slabé a odizolované.

Kulturoterapia, ktorá predstavuje zároveň prvok liečebnej, profesijnej, spoločenskej aj psychologickej rehabilitácie, znamená terapiu zdravotne postihnutých osôb prostredníctvom účasti v široko poňatom kultúrnom živote spoločnosti. Kulturoterapia predpokladá nielen využívanie kultúrneho bohatstva spoločnosti, ale aj jeho spolutvorenie. Kulturoterapia zahŕňa aj arteterapiu.

Terapia prostredníctvom umenia môže poskytnúť zdravotne postihnutým osobám prostriedky, ktoré im pomôžu spoznať, usporiadať, vyjadriť a pochopiť vlastné emócie, spoločensky akceptovateľným spôsobom odreagovať nadmerné emocionálne napätie, ako aj stelesniť dominujúcu náladu. Podstatou arteterapie je liečebný účinok (výsledok) činnosti spočívajúci v tvorení niečoho. Tvorba pomáha zdravotne postihnutým osobám zvýšiť sebavedomie, často je zdrojom zárobku, čím spôsobuje, že tieto osoby sa aktívne podieľajú na spoločenskom živote. Arteterapia predstavuje hlavnú metódu, ktorou budeme pôsobiť na účastníkov projektu.


V rámci projektu predpokladáme nasledujúce aktivity:

 • prezentácia projektu a informovanie o ňom:

webová stránka, grafické projekty: logo, poľsko-slovenská brožúra poľsko-slovenský katalóg z výstavy, pozvánky, tričká prezentujúce projekt a zdôrazňujúce solidaritu cieľových skupín, plagáty, reklamné banery a informačné tabule.

 • terapeutické workshopy umením – sochárstvo

 • terapeutické workshopy umením – maliarstvo

 • stretnutia formou dogoterapie

 • výjazdové aktivity, tzv. edukačné aktivity z regionalizmu

 • terapeutické workshopy umením – fotografia

 • terapeutické workshopy umením – stop-motion animácia

 • terapeutické workshopy umením – divadlo

 • terapeutické workshopy umením – technika decoupage

 • vernisáž, výstava prác v Poľsku a na Slovensku

 • učasť na ostatných podujatiach v Poľsku a na Slovensku:

stretnutia partnerom, vlastný stánok s prácami účastníkov workshopov na Podhalianskom jarmoku, 3 ľudoví tvorcovia zo Slovenska na Podhalianskom jarmoku.

Čas realizácie projektu - máj 2011 – november 2011

Koordinátor projektu:

Tomasz Szlaga, tel. (18) 266 21 32; emial: tomasz_szlaga@mok.nowytarg.pl

 

partnerstwo dla współnego rozwoju Euroregion Tatry Miejski Ośrodek Kultury Unia Europejska Linki